• Shipped today if ordered before 6PM
 • Gratis levering in België vanaf €100.
 • Exclusieve merken.


  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden The Short Way bvba

  Artikel 1. Toepassingsgebied

  1.1 Deze voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door The Short Way BV, van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen The Short Way BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 29, met ondernemingsnummer 0430.400.183, en de Klant tot stand komen via de website www.theshortway.be, alsook op alle aanbiedingen die The Short Way BV doet door middel van haar website of andere digitale kanalen.

  1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door The Short Way werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door The Short Way.

  Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

  2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van The Short Way BV, worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw. Zij zijn slechts informatief en verbinden The Short Way BV niet.

  2.2 Bestellingen verbinden The Short Way BV slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege The Short Way BV per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

  2.3 Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van The Short Way BV. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door The Short Way BV te worden aanvaard.

  2.4 The Short Way BV heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst gesloten werd conform artikel 2.3, indien de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

  Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

  3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1  aan te gaan.

  3.2 Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst  te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar. 

  Artikel 4. Rechtsmisbruik - kwade trouw

  4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van The Short Way BV van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is The Short Way BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van The Short Way BV om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

  4.2 The Short Way BV is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

  Artikel 5. Levering – transportkosten - overdracht van risico

  Gelieve de aparte voorwaarden omtrent levering, terugzendingen en recht op herroeping te lezen.

  Artikel 6. Betaling

  6.1 Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

  6.2 In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10% per jaar vanaf de vervaldatum.

  6.3 In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.  

  Artikel 7. Klachten

  7.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Klant, binnen de achtenveertig (48) uur na het in ontvangst nemen van de bestelde goederen, aan The Short Way te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres [email protected]

  7.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van acht (8) dagen na de ontdekking, aan The Short Way te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres [email protected].

  7.3 Klachten die buiten de onder artikel 8.1 en 8.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van The Short Way.

  Artikel 8. Bescherming persoonsgegevens

  8.1 De door de Klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden door The Short Way BV verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

  8.2 The Short Way verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de Klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van The Short Way, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

  8.3 The Short Way verbindt er zich toe de persoonsgegevens de Klant niet bekend te maken aan derden noch deze aan te wenden voor andere doeleinden dan deze beschreven in artikel 9.2.

  8.4 The Short Way neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies evenals iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

  8.5 De persoonsgegevens van de Klant zullen door The Short Way worden bewaard tot twee (2) jaar na de laatste aankoop door de Klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens onmiddellijk en definitief worden vernietigd. Indien de Klant na voornoemde periode van twee (2) jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen, zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

  8.6 De Klant heeft te allen tijde recht op kosteloze inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen wanneer hiertoe grond bestaat en de verwerking ervan te laten beperken van hem betreffende persoonsgegevens.

  De Klant heeft het recht zich te allen tijde kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn  persoonsgegevens met het oog op direct marketing.    

  De Klant kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een verzoek te richten aan The Short Way via [e-mailadres en/of postadres en/of formulier op website] waarbij de Klant zijn identiteit aan de hand van zijn identiteitskaart en met opgave van zijn adres zal aantonen.

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

  Artikel 9. Cookies

  9.1 De Klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website theshortway.be gebruik maakt van cookies die door de Klant moeten worden aanvaard indien de Klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de Klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.  

  9.2 De website theshortway.be maakt ook gebruik van cookies die het gedrag van de klant in kaart brengen met het oog op analyse en marketing, zoals nader toegelicht in het cookiebeleid. De klant kan de toepassing hiervan weigeren.

  9.3 The Short Way BV informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen, beperken of zelfs onmogelijk kan maken.

  Artikel 10. Intellectuele eigendom

  10.1 De Klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website theshortway.be beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van The Short WayBV, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

  10.2 In afwijking op artikel 11.1 is de Klant wel gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

  Artikel 11. Aansprakelijkheid

  11.1 The Short Way BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de Klant of het verlies van data door de Klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop theshortway.be, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

  11.2 The Short Way BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop theshortway.be beschikbare informatie.

  11.3 The Short Way BV streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de online webshop theshortway.be, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan The Short Way aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de Webshop theshortway.be.

  11.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van The Short Way BV uit hoofde van de verkoopovereenkomst en het gebruik van de online webshop beperkt tot het laagste van ofwel het bedrag de laatst verrichte aankoop ofwel het bedrag van 500 euro.      

  Artikel 12. Bewijsvoering

  12.1 Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

  Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  13.1 De koopovereenkomst tussen de Klant en The Short Way wordt beheerst door het Belgisch recht.

  13.2 In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de provincie Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van het 2de kanton Antwerpen bevoegd.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  The Short Way 4,9 / 5 - 16 Reviews @ Google
  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »